Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

outofbodyandoutofmind
19:28

"Wolę rozmawiać z dziećmi. bo można mieć nadzieję, że wyrosną na istoty rozumne, ale ci co już wyrośli - Boże, zmiłuj się nade mną!'

— Kierkegaard 'Albo-albo"

January 03 2020

outofbodyandoutofmind
12:26

"Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki..."

— - Stanisław Lem "Szpital przemienienia"
Reposted bybadalenahashvalardohaeris

December 27 2019

outofbodyandoutofmind
13:26

"Było mi obojętnie i bardzo pusto – tak musi być w oku cyklonu. Absolutna cisza w samym środku szalejącego żywiołu".

— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted byalevaenerle alevaenerle
outofbodyandoutofmind
13:21
"Jestem umęczony sam sobą. Chciałbym zerwać ze sobą stosunki na 2 tygodnie".
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony (1923-1927)"

November 16 2019

outofbodyandoutofmind
08:31
Obserwuję wchodzących i wychodzących młodych ludzi. Dlaczego artyści uważają, że ciągle powinni robić z siebie widowisko? Prawdopodobnie to właśnie sprawia, że są artystami,a przede wszystkim powoduje, że w ogóle chcą nimi zostać. Chcą, potrzebują, by inni ich widzieli. Z jakiś przyczyn nie są pewni, że istnieją. Zastanawiam się jak wiele jest we mnie podobnych uczuć. Prawdopodobnie człowiek, który ma w życiu wystarczająco dużo miłości i akceptacji nigdy niczego nie stworzy, nic nie zrobi, jest samowystarczalny. Można by w ten sposób położyć kres istnieniu wszystkich pisarzy, poetów, malarzy
— W. Wharton 'Spóźnieni kochankowie'
Reposted bysmilemoredepartervalardohaeris

November 01 2019

outofbodyandoutofmind
05:50
outofbodyandoutofmind
05:49
outofbodyandoutofmind
05:49
9300 e85f 500

October 31 2019

outofbodyandoutofmind
10:10
BEZ
naj­więk­szym wy­da­rze­niem
w ży­ciu czło­wie­ka
są na­ro­dzi­ny i śmierć
Boga

oj­cze Oj­cze nasz
cze­mu
jak zły oj­ciec
nocą

bez zna­ku bez śla­du
bez sło­wa

cze­muś mnie opu­ścił
cze­mu ja opu­ści­łem Cie­bie

ży­cie bez boga jest moż­li­we
ży­cie bez boga jest nie­moż­li­we

prze­cież jako dziec­ko kar­mi­łem się
Tobą
ja­dłem cia­ło
pi­łem krew

może opu­ści­łeś mnie
kie­dy pró­bo­wa­łem otwo­rzyć
ra­mio­na
ob­jąć ży­cie

lek­ko­myśl­ny
roz­war­łem ra­mio­na
i wy­pu­ści­łem Cie­bie

a może ucie­kłeś
nie mo­gąc słu­chać
mo­je­go śmie­chu

Ty się nie śmie­jesz

a może po­ka­ra­łeś mnie
ma­łe­go ciem­ne­go za upór
za py­chę
za to
że pró­bo­wa­łem stwo­rzyć
no­we­go czło­wie­ka
nowy ję­zyk

opu­ści­łeś mnie bez szu­mu
skrzy­deł bez bły­ska­wic
jak po­lna mysz­ka
jak woda co wsią­kła w piach
za­ję­ty roz­tar­gnio­ny
nie za­uwa­ży­łem two­jej uciecz­ki
two­jej nie­obec­no­ści
w moim ży­ciu

ży­cie bez boga jest moż­li­we
ży­cie bez boga jest nie­moż­li­we
— Tadeusz Różewicz
Reposted bynotyourstrawberrycyckipodprysznicem

October 20 2019

outofbodyandoutofmind
09:32
"Jakże mam nie być wilkiem stepowym i obdartym pustelnikiem, skoro, żyję w świecie, którego celów nie podzielam, którego radości są mi wszystkie obce"

— ~H.Hesse.
Reposted byKrowiPlacekMezameniskowoupintheskyGunToRunxwyczesanagitaraxaikkorattynessjustmineostatniTewikerkuntwiggylaw

September 30 2019

outofbodyandoutofmind
19:31
A co bym zrobił gdybyś zaginęła? A szukałbym ciebie. Zaglądałbym w oczy wszystkim dziewczynom. Jedne miałyby twoje oczy, drugie usta, a trzecie włosy. Jedne byłyby bardzo poważne, inne znów w doskonałym humorze. Inne grałyby w tenisa lub ciągle spieszyły się na kolacje, ale żadna nie byłaby tobą. I pomyślałbym, że cię ukradli. I ogłosiłbym we wszystkich gazetach świata, na wszystkich murach i słupach ulicznych, że cię poszukuję. I wyznaczyłbym wielką nagrodę, ale nikt by mi nie uwierzył, bo nikt nigdy zakochanych nie traktuje na serio.
Reposted byegzystencjalittledisappointments

September 19 2019

outofbodyandoutofmind
00:46

"Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile".

— Albert Camus "Dżuma"
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
outofbodyandoutofmind
00:24

" – Ja chcę być lekarzem.
– Taki wstyd w rodzinie! A ja marzyłam, że będzie artystą. Kiedy nosiłam go jeszcze w łonie, biegałam po lesie nago, śpiewając Bacha. Wszystko na nic.
– Widocznie mama fałszowała".

— Sławomir Mrożek "Tango"
outofbodyandoutofmind
00:06

"(...) przypadkowe spotkanie jest czymś najmniej przypadkowym w naszym życiu".

— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry

September 17 2019

outofbodyandoutofmind
19:04

Somos diferentes versos
de la misma poesía.

— Jorge Ferradás González
outofbodyandoutofmind
18:56
Estoy aquí
en el mundo
en un lugar del mundo
esperando
esperando.
Ven
o no vengas
yo
me estoy aquí
esperando.
outofbodyandoutofmind
18:51

Darte la mano es viajar sin billete.

— Alekxandra TazGar
outofbodyandoutofmind
18:36
Sigues en las palabras que escribo y en las que no.
Maxim Huerta

January 30 2019

outofbodyandoutofmind
21:07
1198 68eb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky
21:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl